Terreinbewaking

Informatie procedure terreinbewaking

Wat te doen bij inbraak of verdachte handelingen op uw bedrijventerrein:
Indien u een contract met een eigen meldkamer heeft:
Bel uw meldkamer
Regel vooraf dat uw meldkamer alle meldingen tevens doorgeeft aan de centrale meldkamer.

Indien u geen contract met een eigen meldkamer heeft:
Bel de centrale meldkamer (ADT)
Telefoon: 010 2584848
E-mail: adtnl@tycoint.com

Wat te doen bij schade of storingen aan slagbomen of het beveligingssysteem:
Neem contact op met Markhorst Elektro: Telefoon: 0497-514064
E-mail: beveiliging@markhorstelektro.nl

Advies: sla bovenstaande contactgegevens op in uw mobiele telefoon en/of adresboek zodat u bij calamiteiten deze informatie direct bij de hand heeft.

Na melding bij Markhorst Elektro zal deze, eventueel in overleg met de Industriegroep Eersel actie tot herstel ondernemen.

Afhandeling na melding aan meldkamer:
Na een melding:
1) informeert de ADT de politie
2) De politie gaat naar de bedrijfsinbraak
3) ADT activeert de camerasurveillance en informeert direct de onderweg zijnde politie.
4) ADT informeert de eigenaar of sleuteldrager van het bedrijf.
5) De opgenomen beelden worden bewaard voor eventueel onderzoek.

Indien een bedrijf bij een andere meldkamer dan ADT is aangesloten kan dit leiden tot vertraging van bovenstaand proces. Indien een bedrijf niet gebruik maakt van een meldkamer, vindt bovenstaand proces wellicht niet direct plaats waardoor veel waardevolle informatie verloren gaat of kan gaan en de kans op directe actie of preventie nihil is.

Overall beheer van de terreinbewaking:
Industriegroep Eersel
Beveiliging operationele zaken: Bert van Raay, tel: 0497 512085
Beveiliging technische zaken: Marc de Wit, tel: 0497 513437
E-mail: secretariaat@industriegroepeersel.nl
Web: www.industriegroepeersel.nl

Sticker Terreinbewaking

Iedere ondernemer die op de industrieterreinen de Haagdoorn en Meerheide bijdraagt aan de instandhouding van de collectieve terreinbewaking (camera's en slagbomen) heeft het recht om dat op zijn/haar pand kenbaar te maken met één of meer van de hierbij afgebeelde sticker. Ongewenst bezoek weet in elk geval dat de ondernemer in dit pand heeft nagedacht over de noodzaak van maatregelen die er voor zorgen dat hun pand en deze terreinen bewaakt en veilig zijn.
Mocht je door omstandigheden nog geen stickers hebben ontvangen, laat het dan even weten aan secretariaat@industriegroepeersel.nl
Mocht je stickers van je voorganger op je pand hebben, maar je draagt (nog) niet bij aan de terreinbewaking, meld je dan alsnog aan om bij te dragen. Solidariteit op bedrijfsterreinen maakt dat we als ondernemers samen sterker staan.


Premiekorting bij Interpolis (Persbericht)

Ook verzekeraars hebben baat bij goed beveiligde bedrijfsterreinen. Daarom vroeg het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Oost-Brabant verzekeringsmaatschappij Interpolis voor het Innovatief Beveiligingsconcept voor Bedrijventerreinen (IBB). De verzekeraar zei ja. Met de deelname aan het project geeft Interpolis invulling aan het partnerschap met het RPC.

Henk Clement houdt zich bij Interpolis bezig met het verzekeringsconcept voor bedrijventerreinen. De belangrijkste reden om mee te werken aan het project is het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerreinen. Bij Interpolis werken we voortdurend aan preventieve oplossingen. Hiermee kan veel schade worden voorkomen. Met de introductie van het IBB-concept verwachten we dat de andere criminaliteit op IBB-terreinen zal dalen tot nagenoeg nul en dat de brandveiligheid aanzienlijk verbetert als gevolg van de korte reactietijd.

Het IBB-concept werkt met intelligente camera´s die verdachte beelden signaleert. De beelden komen binnen in een centrale toezichtruimte, alwaar / en dat is nieuw / politie en private toezichthouders samenwerken.Deelname aan het project biedt grote voordelen voor de ondernemers, niet in de laatste plaats omdat Interpolis er interessante kortingen aan verbindt.
Clement vertelt:'Ondernemers op bedrijventerreinen krijgen bij deelname 15% korting op de verzekering tegen schade aan het gebouw, de voorraad, de inventaris en tegen bedrijfsstagnatie.
Daarnaast wordt, bij een gunstig schadeverloop, nog eens maximaal 10% van de premie terugbetaald, waarvan deels aan de ondernemingsvereniging'. Met deze korting wil Interpolis stimuleren dat alle ondernemers op het bedrijventerrein deel gaan nemen aan het project.
Henk Clement: 'De veiligheid op het bedrijventerrein is in ieders belang. We kunnen terreinbrede deelname niet verplicht stellen, maar de voordelen voor de ondernemer bewijzen zich uiteindelijk vanzelf'.

Nieuwe regels alarmmeldingen 2007

Per 1 januari 2007 treedt de nieuwe regeling voor alarmopvolging in
werking. Jaarlijks verwerken de zg Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) meer dan 2 miljoen alarmmeldingen. Het overgrote deel van deze meldingen wordt zelfstandig afgehandeld door de PAC’s. Desondanks besteedt de politie op jaarbasis nog relatief veel tijd aan loze meldingen. Zonder alarmverificatie zal de politie niet meer reageren, maar elektronische inbraakmeldingen die zijn geverifieerd door PAC’s daarentegen hoge prioriteit geven.
De politie heeft hierover met de beveiligingsbranche, verenigd in het Verbond van Beveiligings- organisaties (VvBO), afspraken gemaakt die in mei 2006 door de ondertekening van een convenant werden geformaliseerd.

Verificatiemethoden
In mei verzorgde Securitas voor de VCBB (Vereniging Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen) een lezing over de consequenties van deze nieuwe regels. Er werd onder meer op een rij gezet wat de branche de afgelopen jaren heeft gedaan om het aantal loze meldingen terug te dringen. Zoals bijvoorbeeld het werken met het gele/rode kaartensysteem, de alarmverificatie resp. videoverificatie middel van camera’s en alarmopvolging door middel van surveillance. Securitas maakte aan de hand van een overzicht duidelijk dat het aantal loze meldingen ondanks de forse groei in aantal klanten de afgelopen al fors is teruggebracht.
Voor de verificatie van een elektronische inbraakmelding zijn twee methoden afgesproken.
Eén daarvan is menselijke waarneming door beveiligers, buren of iemand van het bedrijf zelf. Daarnaast zijn er technische verificatiemethoden. Het gaat dan om camera’s en/of microfoons die de alarmcentrales op afstand kunnen inschakelen en die betrouwbare informatie opleveren. Ook aan de hand van het patroon van de alarmen binnen een pand, aangevuld met informatie van de contactpersoon van het pand, kan worden vastgesteld of er sprake is van een terecht inbraakalarm of van bijvoorbeeld een bedieningsfout.
De PAC’s hebben directe verbindingen met de politiemeldkamers en geven na 1 januari 2007 alleen nog meldingen aan de politie door die, zoals hierboven genoemd, op juistheid zijn geverifieerd. Die meldingen krijgen vervolgens een hoge prioriteit: er wordt door de politie op die meldingen altijd direct actie ondernomen. De verificatieroute loopt als volgt:
Een inbraak melding komt bij een PAC binnen:
Er vindt verificatie plaats:
o Door meerdere zones
o Door video beelden
o Door inluisteren
o Door personen, bijvoorbeeld surveillance.
Daarna doormelding naar Politie
Tot slot werd in de lezing van Securitas ingegaan op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2007 worden gesteld aan alarmeringssystemen. In sommige gevallen is het alarmeringssysteem hiervoor reeds geschikt. Soms dient er geïnvesteerd te worden of soms kunnen Surveillance contracten afgesloten worden. Securitas benadrukte nog eens dat deelname aan een collectief beveiligingsproject in ieder geval een snelle respons en politieinzet garandeert. Voor informatie:www.vvbo.nl

Bron: Nieuwsbrief Collectieve Beveiliging, oktober 20062

Slagbomen en Camera's op Haagdoorn en Meerheide

De slagbomen op de industrieterreinen de Haagdoorn en Meerheide zijn nu reeds meerdere jaren operationeel. Om de attentiewaarde van de slagbomen te vergroten zijn er nog knipperende LED-lampjes op gemonteerd. Elk voertuig dat op de openingslus stopt activeert de slagboom, die dan na drie seconden automatisch omhoog gaat. De beelden die de camera's van passerende voertuigen maken en registreren zijn van hoge kwaliteit. In geval van calamiteiten kan de meldkamer deze beelden na een melding rechtstreeks bekijken en de politie kan de opgenomen beelden bekijken voor opsporing van daders. En niet alleen van de camera's die bij de slagbomen staan, maar ook van alle camera's die verdeeld over de terreinen staan. De camera's zijn zodanig ingesteld dat allerlei details van de voertuigen goed zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Hebt u als ondernemer op één van onze industrieterreinen nog wensen of opmerkingen, laat deze dan weten via e-mail secretariaat@industriegroepeersel.nl

"Beschermd" door de hoogspanningsleiding worden hier met drie camera's de verkeersbewegingen waargenomen. Voor een optimaal beeld bij nacht en mist worden infraroodlampen gebruikt, die onder de camera's zijn gemonteerd.


De toegang tot het industrieterrein Meerheide is bij gesloten slagbomen "hermetisch" afgesloten door deze slagbomen en een hekwerk in de midden- en zijbermen.
De slagbomen gaan om 20:00 uur automatisch naar beneden tot de volgende ochtend 6:00 uur.
Op het industrieterrein de Haagdoorn is een identiek systeem met slagbomen en camera's.
Dit bestaat uit infraroodgevoelige camera's waarmee ook 's-nachts en bij mist beelden van goede kwaliteit worden verkregen. Het oplossend vermogen van deze camera's is zodanig dat goede details zichtbaar zijn. De beelden worden 24 uren per dag opgenomen en gedurende 72 uren bewaard. De ondernemers kunnen hun bedrijfsbewakingsapparatuur zodanig instellen, dat bij een alarmsignaal vanuit hun bedrijf de meldkamer van ADT direct met de camera's een "camera-surveillance" kan uitvoeren. ADT waarschuwt de politie en geeft haar bevindingen on-line door aan de onderweg zijnde politie. De slagbomen staan overdag omhoog en gaan 's-avonds en 's-nachts naar beneden. Bij aankomst of vertrek rijdt het voertuig over een openingslus, waarna de slagboom na een aantal seconden automatisch omhoog gaat om het voertuig door te laten. De camera's registreren ook 's-nachts alle activiteiten die zich rondom de slagbomen afspelen.

Op het bovenste bordje is in pictogramtaal de werking van de slagbomen voor internationale chauffeurs aangegeven. Het grotere bord geeft meer omschrijvende details. Deze borden staan op beide industrieterreinen bij zowel de ingaande als de uitgaande rijbanen.


Bij gesloten slagbomen brand een rood verkeerslicht en zijn knipperende rode LED-lampen op de slagbomen gemonteerd voor een optimale zichtbaarheid en signalering.

Het verkeer komende vanaf de provinciale weg op het industrieterrein de Haagdoorn zal bij gesloten slagboom moeten oprijden tot de stopstreep.
Het voertuig activeert dan een magnetische lus, die de besturing van de slagboom opdracht geeft om na 3 seconden omhoog te gaan. Na het passeren van de slagboom verlaat het voertuig een tweede aanwezigheidslus, waarna de slagboom weer naar beneden gaat. Alle slagbomen werken op identieke wijze.


Op de uitgaande weg van de Haagdoorn heeft een voertuig de slagbomen geactiveerd, waarna deze omhoog gaan. Boven de wagen is nog het rode stoplicht zichtbaar, alsmede de LED-lampen op de slagbomen. Zodra de slagbomen geheel open zijn, gaan de LED-lampen uit en springt het rode licht op groen.


Solidariteit en "freeriders"

In VNG-magazine (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) lazen we een interessant artikel, dat ook voor het industrieterrein de Haagdoorn van toepassing is.

"Te veel mensen en bedrijven profiteren van de veiligheidsmaatregelen die anderen nemen, zonder daar zelf aan bij te dragen". Een citaat van minister Donner, in november bij de uitreiking van de Hein Roethofprijs. Vóór 1 maart doet hij voorstellen voor de aanpak van bedrijven die weigeren mee te doen aan collectieve beveiliging op bedrijfsterreinen. De gemeente 's-Gravendeel toont met bijna honderd procent deelname aan dat het ook met zachte hand kan.

Freeriders: Dat is de bijnaam voor de bedrijven die niet meedoen. "Een veel te mooie naam. Doet mij te veel denken aan easy rider" zegt burgemeester Alle Pijlman van 's-Gravendeel. "Voor mij zijn het gewoon profiteurs".
De motieven van freeriders zijn velerlei, zo blijkt uit een recent onderzoek dat bureau Decisio deed in opdracht van Justitie. Er is geen geld of men heeft het er niet voor over of vindt de kosten te hoog in relatie tot de (vermeende) waarde van de goederen. Soms heeft men al een eigen beveiligingsdienst of is men 24 uur per etmaal actief. Ook gehoord, richting politie en gemeente: "laten zij eerst maar eens wat doen hier". Of: "als mijn buurman niet betaalt, doe ik het ook niet". En dan zijn er natuurlijk nog altijd diegene die zich alleen met hun eigen winkeltje wensen bezig te houden.

Neerwaartse spiraal
Het "profijt" van de freeriders versterkt de neerwaartse spiraal: het drijft de kosten op, verslechtert de relaties, demotiveert, frustreert en doet het draagvlak afkalven. Met als mogelijk eindresultaat de afbraak van de collectieve beveiligingsmaatregelen.
Die maatregelen hebben, aldus het onderzoeksrapport, bijna de kenmerken van een publiek goed: uitsluiting of weigering is vrijwel niet mogelijk. Laat je dat aanbod aan de vrije markt over met niet verplichte bijdragen, dan is freeriderschap 'bijna een economische wetmatigheid'.
Op nieuwe bedrijventerreinen of in winkelgebieden wordt veelal van meet af aan een verplichte deelname geregeld. Volgens het rapport liggen de deelnamepercentages op de oudere terreinen tussen de vijftig en tachtig . Een percentage van vijftig tot zestig is een minimum voor levensvatbaarheid.Het gemiddelde percentage aan freeriders is 35.
Moet je onwillige bedrijven dwingen? Donner sprak in dezelfde speech over een 'creatieve aanpak' van de freeriders. Hij denkt bijvoorbeeld aan een regeling die bij tachtig procent deelname de resterende twintig procent ook verplicht. Bureau Decisio constateert dat het taboe op dwang begint te verdwijnen Maar de meeste betrokkenen, aldus het bureau, kiezen toch eerst voor de mogelijkheid om de onwilligen te 'verleiden' met een zo aantrekkelijk mogelijk collectief pakket en passende kostenverdeling. Uitsluiten kan lang niet altijd, maar, aldus het bureau, je kunt altijd nog de deelnemers 'voortrekken' bij andere zaken, zoals de inkoop van energie of kantoorartikelen, afvalverwijdering, etc.
Onbetwist zijn de betrokkenheid van politie en gemeente(raad)- materieel en immaterieel- én de organisatiegraag van de bedrijven. Ook belangrijk: de inbreng van de 'procesbegeleider', zeg maar de trekker van het project. En natuurlijk informatie, voorlichting, samenwerking en uitwisseling van ervaringen.

Uit: VNG-magazine 4 februari 2005

Belangrijke links

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Bestuursvergaderingen


Nieuwe leden

De Backenders
Solar Crew
Stone Natural Classshadow